Reklamačný poriadok

Pre riadne spracovanie reklamácie je nutné uviesť Vaše reklamačný číslo, ktoré Vám bude pridelené zákazníckou podporou po kontaktovaní na e-mailovej adrese [email protected].

Postup reklamácie

1. Pre uplatnenie reklamácie musíte vyplniť tento Formulár pre uplatnenie reklamácie UrbanTrend.sk

2. Súbežne nás prosím kontaktujte na email [email protected] s predmetom reklamácie pre urýchlenie a posúdenie reklamácie.

Formulár pre uplatnenie reklamácie — UrbanTrend.sk

Postup vrátenia tovaru v lehote 30 dní

1. Pre vrátenie tovaru musíte vyplniť tento Formulár pre odstúpenie od UrbanTrend.sk

2. Súbežne nás prosím kontaktujte na email [email protected] s predmetom odstúpenia od zmluvy pre urýchlenie vrátenie tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy — UrbanTrend.sk

Reklamácie vybavujeme vo väčšine prípadov zaslaním nového tovaru. Ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru zasiela Dodávateľ nový tovar na adresu uvedenú v objednávke. O odoslaní nového tovaru je Kupujúci vyrozumený emailom. Doba dodania nového tovaru je rovnaká ako pri objednávke – je uvedená u každého produktu.

Zásielku prosím zasielajte iba doporučene a nie na dobierku.

Pokiaľ nebude možné reklamovaný tovar opraviť, ani nebude u našich Dodávateľov rovnaký výrobok skladom, budeme informovať zákazníka s ponukou podobného tovaru. V prípade nesúhlasu so zámenou vraciame peniaze.

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok internetového obchodu UrbanTrend.sk prevádzkovanej spoločnosťou UrbanTrend s.r.o., IČO: 07993234, so sídlom Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len “Poskytovateľ”).

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi Predávajúcim, (ďalej aj ako “Dodávateľ”), na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej. Tento reklamačný poriadok upravuje rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len “kupujúci spotrebiteľ”), kedy kupujúci spotrebiteľ je vymedzený § 419 zák.č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako “občiansky zákonník) a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej inštitúcie a organizácie (ďalej len” kupujúci podnikateľ “), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim konajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti “kupujúceho spotrebiteľa” a práva a povinnosti “kupujúceho podnikateľa”. Ak tieto podmienky reklamačného poriadku upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa sú kupujúci podnikateľ aj kupujúci spotrebiteľ zhodne označovaní ako “kupujúci”. Odlišnosť úpravy reklamačného poriadku ohľadom niektorých povinností a práv kupujúcich podnikateľov od kupujúcich spotrebiteľov je z dôvodu, že kupujúci podnikatelia majú právne vzťahy s predávajúcim založené obchodnými podmienkami kupujúci spotrebitelia majú právne vzťahy založené s predávajúcim z.č. 89/2012 Zb. a z.č. 634/1992 Zb. a súvisiacich právnych predpisov s čím súvisí rozdielna práva a povinnosti aj v rámci reklamačného poriadku, lebo nároky z reklamácie sa riadi hlavným záväzkom a jeho právnou úpravou.

Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.

Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa tohto reklamačného poriadku, občianskeho zákonníka (hlavne. Osobitných ustanovení upravujúcich práva kupujúceho spotrebiteľa z chybného plnenia) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov.

Pri riešení reklamácie kupujúceho podnikateľa sa reklamácia rieši podľa tohto reklamačného poriadku a Občianskeho zákonníka.

Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

II. Rozpor s kúpnou zmluvou a dodanie poškodeného tovaru
Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi daňovým dokladom, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), dôrazne odporúčame ihneď (najlepšie do 24 hodín) kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom zákazníckeho servisu, aby tieto chyby odstránil. Kupujúci môže byť vyzvaný k nafotenie doručenej zásielky. Nároky kupujúceho spotrebiteľa rieši § 2158 – 2174 občianskeho zákonníka. V prípade kupujúceho spotrebiteľa sa rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje za rozpor existujúci už pri jej prijatí, ibaže kupujúci o rozpore preukázateľne vedel v okamihu prijatia tovaru a tento tovar aj cez toto prijal bez výhrad. V takom prípade má kupujúci spotrebiteľ právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu záručnou opravou či výmenou veci za bezchybnú. Nie je takýto postup možný, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

III. Podmienky záruky
Dĺžka záruky je 24 mesiacov s výnimkami uvedenými v bode č. 5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Teda nie do chvíle, než si spotrebiteľ vyzdvihne vec, ale do chvíle, kedy bola vec opravená a spotrebiteľ si ju mohol vyzdvihnúť.

IV. Neuplatniteľnosť záruky
Záruka sa nedá uplatniť úplne alebo čiastočne v nasledujúcich prípadoch:

  • vypršaním záručnej lehoty

  • mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zaobchádzania či obsluhy,         zanedbanie bežnej starostlivosti

  • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredia, pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom

  • tovar bol poškodený živlami, alebo výpadkom elektrickej siete

  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

V. Zboží se životností kratší než 24 měsíců

Na všetok spotrebný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov. Ak je u tovaru uvedená životnosť kratšia ako 24 mesiacov, môže byť reklamácia po skončení životnosti z tohto dôvodu zamietnutá.

VI. Postup pri uplatnení a vybavovania reklamácie

Reklamácia zabezpečuje a vybavuje Poskytovateľ služby spoločnosť UrbanTrend s.r.o. Kupujúci doručí poštou či kuriérom na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu Poskytovateľa, ktorá mu bude zaslaná po úspešnom vyplnení formulárov vyššie a zaslaním ho na e-mail [email protected] Kupujúci zašle tovar Poskytovateľovi na adresu v ČR.

Odporúčame tovaru na reklamáciu dodať vrátane príručiek, dokladov, káblov, CD nosičov a ostatného príslušenstva a pokiaľ možno (nie je však povinnosťou) v pôvodnom alebo náhradnom obale. Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, pokiaľ je to možné, ihneď. O priebehu reklamácie bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady zistí Poskytovateľ, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Najčastejšie je reklamácia riešená zaslaním nového tovaru od Dodávateľa.

Tridsaťdňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim. Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Chyby, ktoré spôsobujú nepodstatné porušenie zmluvy
Ak ide o vadu, ktorá spôsobuje nepodstatné porušenie zmluvy má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Ak nie je to v prípade vady u reklamovaného tovaru, ktorá je inak odstrániteľná, vzhľadom k jej povahe neúmerné, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo ak sa týka taká chyba len súčasti veci, výmenu súčasti. Keď nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Výmena veci
Reklamácia vád tovaru, ktoré je u Dodávateľa na sklade, sa vykonáva výmenou tovaru. Pokiaľ tovar nie je na sklade v deň uplatnenia reklamácie, môže sa kupujúci spotrebiteľ s Poskytovateľom dohodnúť na neskoršom termíne dodania náhradného tovaru. Vymenený tovar je zaslaný Kupujúcemu na náklady Poskytovateľa. Po dohode so spotrebiteľom je možná (za predpokladu, že reklamovaný tovar určitého výrobcu sa už nevyrába alebo je dlhodobo nedostupné) aj výmena za tovar iného výrobcu než reklamovaný tovar, ktorý má identické alebo lepšie parametre ako reklamovaný tovar a plní rovnakú funkciu s rovnakými alebo lepšími parametrami.

V prípade, že nie je možné vadu bezplatne odstrániť alebo tovar vymeniť, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Právo na výmenu tovaru má kupujúci aj v prípade, že sa jedná o chyby odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád nemôže kupujúci tovar riadne užívať. Väčším výskytom vady je myslené 3. oprávnená a uznaná reklamácie rovnakého druhu, alebo štvrtá oprávnená a uznaná reklamácie rôzneho druhu, alebo oprávnená a uznaná reklamácie 3 podstatných vád na veci zároveň.

Kupujúci spotrebiteľ má, v prípade výskytu väčšieho množstva odstrániteľných vád, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Výber záleží na spotrebiteľovi.

Chyby, ktoré spôsobujú podstatné porušenie zmluvy
Ak ide o vadu, ktorá spôsobuje podstatné porušenie zmluvy a ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový alebo môže od zmluvy odstúpiť. Prípadne má kupujúci právo požadovať primeranú zľavu. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni užívaniu tovaru a kupujúci nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 kalendárnych dní, pokiaľ nebude s kupujúcim spotrebiteľom dohodnutá lehota dlhšia.

VII. Reklamácia tovaru poškodeného prepravou

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravca, ktoré je zjavne poškodené, alebo je zjavne poškodený značným spôsobom prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vnútri je poškodený (platí aj pre prípady, kedy je na kartóne vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Preto prosím venujte kontrole stavu zásielky zvýšenú pozornosť, konkrétne povrchu kartónu, ochranné páske a akýmkoľvek, i napríklad drobným porušením a trhlinám. Zvlášť ak bude obal pretrhnutý, je to signál, že tovar nebude zrejme v poriadku. Kupujúci je povinný v prípade zjavného vonkajšieho poškodenia zásielky spísať s doručovateľom zápis o škode, inak nemusí byť na neskoršiu reklamáciu braný ohľad.

V prípade, že kupujúci po otvorení balíka zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť poškodené pôsobením dopravy, treba túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi, ktorá bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe. Pri dodaní poškodeného tovaru má kupujúci nárok na dodanie nového tovaru.

VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci neručí v žiadnom prípade za stratu dát, ktoré sú obsiahnuté v reklamovanom tovaru, kedy kupujúcemu sa odporúča tieto adekvátnym spôsobom zálohovať mimo reklamovaný tovar.