Zásady spracovania osobných údajov v internetovom obdchodu UrbanTrend.sk v súlade s GDPR

Úvod
Ďakujeme, že využívate služby nášho internetového obchodu UrbanTrend.sk. V rámci našich služieb pre Vás zabezpečujeme tovar z celej Európy a Ázie, ktoré inde ľahko nezoženiete.

Aby sme pre Vás mohli zabezpečiť dodanie tovaru objednaného z nášho internetového obchodu, musíme pre vybavenie objednávok získávať a spracovávať Vaše osobné údaje. Aby sme Vás mohli efektívne informovať o novinkách v našom katalógu produktov, spracovávame aj ďalšie Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom. Zároveň pre nás však je a vždy bude dôležitá ochrana Vášho súkromia i bezpečnosť Vašich osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je transparentne vysvetliť, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, zdieľame a používame Vaše osobné údaje, a zároveň popísať, aké kontrolné opatrenia a možnosti máte k dispozícii v súvislosti s Vašimi právami na ochranu Vašich osobných údajov.

Správca
Za “UrbanTrend” sa v týchto Zásadách označuje prevádzkovateľ internetového obchodu UrbanTrend.sk a jeho ďalších jazykových mutácií, spoločnosť UrbanTrend s.r.o., IČO: 07993234, so sídlom Kaprova 42/14, 110 00, Staré Mesto, Česká republika.

GDPR
Zásady spracovanie osobných údajov zákazníkov UrbanTrend.sk sú vydané v súlade s nariadením Európskej únie číslo 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (skrátene “GDPR”).

UrbanTrend s.r.o. prehlasuje, že dodržiava všetky pravidlá v súlade s vyššie uvedeným nariadením Európskej únie. Právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov znamená právne predpisy, ktoré sú súčasťou českého právného poriadku, vrátane príslušných medzinárodných zmlúv a právnych predpisov Európskej únie, a ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Poverenec a citlivé osobné údaje.

UrbanTrend s.r.o. nemá vymenovaného poverenca pre ochranu osobných údajov, pretože z hľadiska zákona nie je vyžadovaný. Nespracovávame ani neuchovávame žiadne citlivé osobné údaje, ani čísla kreditných kariet.

Predmet činnosti UrbanTrend s.r.o.
UrbanTrend s.r.o. je spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom ponúka sprostredkovanie dodania tovaru od dodávateľov tovaru z EÚ a mimo EÚ, predovšetkým Českej Republiky a Číny, k čomu využíva svojich subdodávateľov.

Rozsah ponúkaných služieb sa môže v priebehu času meniť. V prípade, že dôjde k zmene a novo poskytované služby budú mať zásadný vplyv na tieto Zásady, tak UrbanTrend s.r.o. aktualizuje tieto Zásady.

Aké osobné údaje, z akého dôvodu a na akú dobu zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • Vytvorením zákazníckeho účtu pre možnosť rýchlejšieho nákupu – z dôvodu oprávneného záujmu (prihlásenie je možné ručné, Facebook, Google alebo požiadanie prostredníctvom ticketu, e-mailu či telefónu) – do zmazania účtu
 • Dobrovoľné prihlásenie k odberu súťažného newsletteru – z dôvodu oprávneného záujmu, teda zaradenie do odberu súťažného newsletteru, na dobu neurčitú pre prípadné kontroly ÚOOÚ
 • Odoslaním objednávky – z dôvodu plnenia zmluvy o sprostredkovaní predaja a oprávneného záujmu – dáta uchovávame min. po dobu 10 rokov pre prípadné dokladovania daňovej správe
 • Zaplatenie objednávky – z dôvodu oprávneného záujmu – dáta uchovávame min. po dobu 10 rokov pre prípadné dokladovania daňovej správe
 • Odoslaním otázky na náš e-mail alebo prostredníctvom helpdesku (ticket a odpoveď na ticket) – z dôvodu oprávneného záujmu ukladáme na dobu min. 10 rokov prípadnej kontroly ČOI, ÚOOÚ
 • Odoslaním recenzie k produktu – z dôvodu oprávneného záujmu – získanie spätnej väzby na produkt a možnosti zverejnenia takejto recenzie do doby zmazanie recenzie na požiadanie
 • Odoslaním príspevku do diskusie k produktu – z dôvodu oprávneného záujmu – získanie spätnej väzby na produkt a možnosti zverejnenia takejto príspevku do doby zmazanie príspevku na požiadanie
 • Odoslaním zákazníckeho hodnotenia našich služieb – z dôvodu oprávneného záujmu – získanie spätnej väzby na naše stránky a možnosti zverejnenia takejto príspevku do doby zmazanie hodnotenia na požiadanie
 • Odoslanie reklamácie tovaru – z dôvodu oprávneného záujmu ukladáme na dobu min. 10 rokov prípadnej kontroly ČOI, ÚOOÚ
 • Hodnotenie odpovede na Váš ticket – z dôvodu oprávneného záujmu ukladáme na dobu min. 10 rokov prípadnej kontroly ČOI, ÚOOÚ
 • Zavolaním na našu infolinku – z dôvodu oprávneného záujmu ukladáme na dobu min. 10 rokov prípadnej kontroly ČOI, ÚOOÚ
 • Návštevou a používaním webu – analytika, meracie pixely – na čas nevyhnutne potrebný (30 dní) a viac na účely analýzy návštevnosti, funkčnosti stránok, meranie účinnosti reklamných kampaní, teda z dôvodu oprávneného záujmu

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • Vytvorením zákazníckeho účtu – Meno, priezvisko, Email, Dátum narodenia (pri prihlásení facebookom, inak nepovinné), Oslovenie (pohlavie), Google ID (pri prihlásení Google účtom), Facebook ID (pri prihlásení Facebookom)
 • Dobrovoľné prihlásenie k odberu súťažného newsletteru – e-mailová adresa, meno, priezvisko, pohlavie, IP adresa prihlásenia a odhlásenia na odber
 • Odoslaním objednávky – fakturačné údaje a adresa, dodacia adresa, Meno, Priezvisko, Email, Telefónne číslo, Dátum narodenia (nepovinné, okrem prihlásenia facebookom), Oslovenie (pohlavie)
 • Zaplatením objednávky – číslo bankového účtu, adresu paypal účtu, posledné štvorčíslie platobnej karty, pokiaľ je obsiahnuté v bankovom výpise, podrobná čísla platobných kariet neukladáme ani nespracovávame
 • Odoslaním otázky na náš e-mail alebo prostredníctvom helpdesku (ticket a odpoveď na ticket) – Meno, priezvisko, Email alebo ID prihláseného zákazníka, dotaz, voliteľná príloha k dotazu
 • Odoslaním recenzie k produktu – Prezývka, ID zákazníka, hodnotenie príspevku, voliteľná obrázková recenzia
 • Odoslaním príspevku do diskusie k produktu – Meno a priezvisko, Email, Text príspevku
 • Odoslaním zákazníckeho hodnotenia našich služieb – Meno a priezvisko, Email, Text príspevku
 • Odoslanie reklamácie tovaru – číslo účtu uvedené pri reklamácie, osobné údaje uvedené pri reklamácie, adresa pre vrátenie peňazí zloženkou
 • Hodnotenie odpovede na Váš ticket – číslo tiketu, spokojnosť, IP adresa, slovné hodnotenie
 • Zavolaním na našu infolinku – dátum a čas hovoru, prepis najdôležitejších informácií z hovoru, číslo objednávky
 • Návštevou a používaním webu – cookies, vice informácií tu

K čomu osobné údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme vyššie uvedené údaje na tieto účely:

 • Pre esenciálne funkcie košíka, zákazníckeho účtu, marketing, remarketing, tracking predajných kanálov, konverzný cookie pre analýzu predajných kanálov, analytické funkcie (predovšetkým cookie)
 • Pre vybavenie objednávky, daňové účely, možnosť budúcej reklamácie tovaru a následnú možnosť doloženia štátnej správe a kontrolným orgánom (adresy, telefón, e-mail, fakturačné údaje)
 • Individuálne ponuky – prianie k narodeninám, sviatku (cookie, dátum narodenia)
 • Marketingové účely – súťažné newslettery (e-mailová adresa)
 • Súčast stránok a spätná väzba pre ostatných návštevníkov (údaje vložené do recenzií, produktových diskusií)
 • Budúcu komunikáciu a históriu objednávok (tikety)

Vaše práva a preferencie

 • Právo na prístup – môžete nás kedykoľvek kontaktovať, aby sme Vám oznámili, ktoré údaje o Vás spracovávame, u registrovaných zákazníkov bude dostupná táto funkcia v administrácii Vášho účtu v sekcii GDPR
 • Právo na opravu – môžete nás požiadať, aby sme zmenili alebo aktualizovali osobné údaje, ak sú nepresné alebo neúplné
 • Právo na vymazanie – môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme osobné údaje vymazali
 • Právo na obmedzenie – právo požadovať, aby sme dočasne alebo trvalo prestali spracovávať všetky Vaše osobné údaje alebo ich časť
 • Právo podanie námietky -možnosť kedykoľvek namietať proti tomu, aby sme spracovávali vaše osobné údaje z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 • Právo na prenosnosť údajov – právo požadovať kópiu vašich osobných údajov v elektronickom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje na využitie v rámci služby inej strany
 • Právo nebyť predmetom automatického rozhodovania – právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného iba na automatickom rozhodovaní, vrátane profilovania, ak by dané rozhodnutie na vás malo právny účinok alebo viedlo k vzniku podobne významného účinku.

Uchovávanie a vymazanie dát

Osobné údaje si ponecháme iba tak dlho, ako je potrebné k tomu, aby sme vám mohli zabezpečiť dodanie tovaru dodávateľom a následný servis, a pre oprávnené a základné obchodné účely, ako napr. udržanie výkonnosti predajného portálu, obchodné rozhodovaní o nových funkciách a ponukách na základe údajov, plnení našich zákonných povinností a riešenia sporov. Niektoré osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budete užívateľa portálu UrbanTrend. Medzi ne patrí napríklad údaje v zákazníckom účte.

Na vašu žiadosť vymažeme alebo anonymizujeme osobné údaje tak, aby vás už neidentifikovali, ak však nie sme zo zákona oprávnení alebo povinní si určité osobné údaje ponechať, vrátane nasledujúcich situácií:

 • Ak v súvislosti s vaším účtom existuje nevyriešená záležitosť, ako napríklad nevybavená objednávka, reklamácia, nedoriešený problém v ticketu alebo z ČOI či iným kontrolným orgánom, alebo nevyriešený súdny spor alebo nárok, potrebné osobné údaje uchováme až do jej vyriešenia
 • Tam, kde sa požaduje, aby sme uchovávali osobné údaje na základe právnej, daňovej, auditnej alebo účtovnej povinnosti, uchováme nevyhnutné osobné údaje po dobu požadovanú platným zákonom a / alebo
 • Tam, kde to je nutné z dôvodu našich legitímnych obchodných záujmov, ako je prevencia podvodov alebo zachovanie bezpečnosti našich užívateľov

Odkazy
Môžeme zobrazovať obsah odkazujúci na weby tretích strán. Nenesieme zodpovednosť za postupy a obsah tretích strán v oblasti osobných údajov ani nad nimi nemáme kontrolu. Ak kliknete na odkaz tretej strany (typicky video na youtube), upozorňujeme, že tým prestávate používať internetový obchod UrbanTrend.sk a na vami poskytnuté osobné údaje sa prestávajú vzťahovať tieto Zásady. Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste zistili, akým spôsobom zhromažďujú a spracovávajú vaše osobné údaje.

Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí
Máme záväzok chrániť osobné údaje našich užívateľov. Realizujeme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti osobných údajov. Upozorňujeme však, že žiadny systém nie je nikdy úplne bezpečný. Zaviedli sme rôzne princípy vrátane pseudonymizacie, šifrovania, prístupu a uchovávania, ktoré bránia neoprávnenému prístupu a zbytočnému uchovávanie osobných údajov v našich systémoch.

Ochranu užívateľského konta zabezpečuje heslo, takže vám odporúčame používať jedinečné a silné heslo, obmedziť prístup k vášmu počítaču a prehliadaču a po ukončení používania portálu sa odhlásiť.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
V týchto Zásadách môžeme príležitostne vykonávať zmeny. Ak urobíme podstatné zmeny týchto Zásad, upozorníme vás na tieto zmeny podľa daných okolností, napr. formou dobre viditeľného upozornenia alebo prostredníctvom e-mailu. Môžeme vás vopred upozorniť. Preto si nezabudnite toto upozornenie pozorne prečítať.

V prípade, že máte otázku či požiadavku týkajúcu sa Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na [email protected]

Spracovatelia osobných údajov

 • Prepravné spoločnosti
 • Slovenská Pošta, š.p. (V rozsahu potrebnom na úspešné doručenie zásielky, teda typicky celá doručovacia adresa, telefón, e-mail)

Marketing, reklama

Facebook Ireland Ltd (cookies, analytika)

Google Ireland Ltd (cookies, analytika)

Seznam.cz, a.s. (Cookies)